Dienstenwijzer Berghs & Steenhuis

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: Berghs & Steenhuis. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 077-3540028. Ook kunt u hier kunt een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat of nog beter een e-mail sturen, wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Ook kunt u de alarmcentrale bellen van de verzekeraar waar de melding betrekking op heeft. Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van kantoor van 09.00 tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00 uur met uitzondering van woensdag dan zijn wij uitsluitend in de ochtend open. Indien u ons wilt bezoeken of u wilt dat wij u bezoeken dan doen wij dit uitsluitend op afspraak zodat wij voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken. Uiteraard kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken. Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands en kan op verschillende manieren plaatsvinden: schriftelijk, per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Wij horen graag uw voorkeuren. Adresgegevens Kantooradres: A. Cuypstraat 1-E, 5914 XE Venlo Postadres is gelijk aan het kantooradres E-mail info@beste.nu Website www.beste.nu Lidmaatschappen en registraties

 

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Kifid, de KvK en Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12019187. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via de website www.afm.nl. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 14107512. 

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Kifid, de KvK en Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12019187. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via de website www.afm.nl. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 14107512. 

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende producten. Wij hebben een selectie gemaakt van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf. Hoe zit het met onze kosten? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Vergoeding via de premie/beloning op basis van provisie De kosten van onze dienstverlening kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. De premie betaald u veelal rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of wordt via ons aan de verzekeringsmaatschappij afgedragen. Deze draagt een deel hiervan af ter dekking van onze bedrijfskosten. In een aantal gevallen brengen wij naast deze vergoeding extra advieskosten in rekening en/of een administratieve vergoeding. De hoogte van de provisie die wij van de financiële instelling ontvangen is een percentage van de premie en verschilt over het algemeen per product en per financiële instelling. Ook de looptijd van het product, alsmede het feit of u premie gedurende de looptijd van het product betaalt of in eens bij het afsluiten (middels koopsom) heeft invloed op de hoogte van onze vergoeding die wij van de financiële instelling ontvangen. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

Producten:

Provisiepercentage: Schade verzekeringen 10 tot 27,5% van de premie Zorgverzekeringen maximaal 2% van de basispremie, 4 tot 10 % van de aanvullende premie Vergoeding per uur Een andere vergoedingswijze is de vergoeding per uur. Dit betekent dat ons kantoor nauwkeurig bijhoudt hoeveel tijd wij besteden aan advies en het behartigen van uw belangen. U krijgt dan een rekening voor de uren die wij voor u hebben gewerkt. Vergoeding tegen een vast tarief In een aantal gevallen berekenen wij voor onze dienstverlening een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van het uiteindelijk tarief is afhankelijk van het product dat u via onze bemiddeling bij een instelling afsluit en het aantal uren dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als er via onze bemiddeling geen product tot stand komt kunt u ons een beloning verschuldigd zijn. Vast tarief gaat altijd in overleg en wordt vooraf vastgelegd. Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. 

Totaalbeeld

Uw situatie kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw dienstenpakket. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie doen toekomen. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting toesturen. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Om uw belangen op het gebied van dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. 

Persoonsgegevens

Om uw belangen op het gebied van diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. Als u een klacht hebt Wij behartigen uw belangen op het gebied van diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Daarna eventueel naar het Klachteninstituut Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt zich hiervoor wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257 2509 AG Den Haag Telefoon: 070-333 8 999 E-mail: consumenten@kifid.nl Internet: www.kifid.nl Wij doen meer voor u Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van dienstverlening. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Heeft u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst. Voor meer informatie kunt u terecht bij; Maurice Steenhuis en Tijs Berghs info@beste.nu

Om uw belangen op het gebied van dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. 

Scroll to Top